Vedtægter

Vedtægter for Fyens Pony Trav- & Galopklub (FPTG)

§ 1

Fyens Pony Væddeløbsforening er en selvstændig forening med hjemsted i Odense Kommune.

§2

Klubben er stiftet den 29. maj 1996 med det formål, at fremme interessen for hestesporten blandt børn og unge, ved at give dem

mulighed for at deltage i undervisning, træning og løb på Fyens Væddeløbsbane.

Klubben skal sørge for faciliteter og kan være behjælpelig med sulkyer og andet materiel til medlemmer som ikke selv er i besiddelse af ovennævnte.

§3

Som aktive medlemmer af klubben kan optages børn og unge fra 8 til 25 år.

Som passive medlemmer kan optages forældre og andre med interesse for klubben.

Medlemskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Klubben har ingen forsikringsansvar, hvorfor medlemmerne selv bør have en familieforsikring samt fritids- og ulykkesforsikring

til dækning af evt. uheld.

§4

Udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig meddelelse, der skal være bestyrelsen i hænde senest én måned før regnskabsårets udløb.

§5

Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem, der modarbejder klubbens interesser eller på anden måde udviser forhold,

der kan virke skadende for klubben.

Et ekskluderet medlem kan få sin eksklusion behandlet på førstkommende generalforsamling.

§6

Ingen af klubbens medlemmer hæfter personligt for klubbens forpligtelser.

§7

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Klubbens generalforsamling afholdes i Odense; den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års oktober måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel gennem mail til medlemmerne, og opslag på klubbens
hjemmeside, Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmer skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen

senest 6 hverdage før generalforsamlingen afholdelse.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamling eller efter skriftlig anmodning fra 1/3 af medlemmerne.

Indkaldelse af medlemmernes begæring skal ske inden 14 dage. Senest 7 dage før enhver generalforsamling sendes dagsordenen.

§8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.

3. Indkomne forslag

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

a) bestyrelse

b) suppleanter

6. Valg af revisor og revisorsuppleanter

7. Eventuelt

§9

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker mundtligt, medmindre 6 medlemmer

fremsætter krav om skriftlig afstemning.

§10

Ethvert optaget medlem i henhold til §3, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme, dog skal

medlemmet være fyldt 15 år. Dette medfører ikke valgbarhed; for at kunne vælges til bestyrelsen er aldersgrænsen 18 år. Forældre til medlemmer under 15 år har således stemmeretten. Stemmeafgivningen er personlig, men kan udøves i henhold til fuldmagt, dog

kan hvert medlem møde med fuldmagt for ét andet medlem.

Vedrørende foreningens økonomiske forhold begrænses stemmeretten til medlemmer over 18 år.


§11

På generalforsamlingen kan beslutninger kun træffes om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og om ændringsforslag hertil.

A

Det er en følge af klubbens organisation, som selvstændig klub, at ingen del af klubbens midler nogensinde kan udloddes til

medlemmerne, der således ej heller kan få udbetalt nogen andel af et evt. driftsoverskud, der altid skal komme den selvstændige

klub til gode.

B

Til vedtagelse om beslutning af ændring af vedtægternes §2 om formålet, §10 om stemmeretten og §13 og §14 om bestyrelsens sammensætning, valg og særlig kompetence, samt om klubbens opløsning og de herfor gældende regler, kræves simpelt flertal af de stemmeberettigede medlemmer.

C

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves simpelt flertal.

§12

Klubben ledes af en bestyrelse som består af 5 eller 7 medlemmer; formanden og 6 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Hvis bestyrelsen består af 5 medlemmer vælges de som følgende: 2 medlemmer vælges for 2 år på lige år og 3 medlemmer
på ulige år.
Hvis bestyrelsen består af 7 medlemmer vælges de som følgende: 3 medlemmer vælges for 2 år på lige år og 4 medlemmer
på ulige år

§13

Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse. Den er beslutningsdygtig når 4 af dens medlemmer er til stede. Møde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller når mindst 3 medlemmer forlanger det. Møderne sammenkaldes og ledes af formanden eller i

dennes fravær af næstformanden. Der føres protokol over forhandlingerne.
Bestyrelsen opretter et ungdomsudvalg bestående af 3 unge aktive medlemmer i alderen 13-18 år, med det formål at være bindeled
mellem aktive medlemmer og bestyrelsen og omvendt.

Bestyrelsen har ansvaret for klubbens administrative ledelse. Den er berettiget til at antage den fornødne medhjælp til at varetage

klubbens interesser.

Bestyrelsen udfærdiger et regulativ over foreningens medlemmers rettigheder og forpligtelser.

§14

Klubben regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september, første regnskabsår går fra 1. januar 2020 til 30. september 2020.

Revision af klubbens regnskaber foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§15

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens likvide midler Fyens Væddeløbsforening, således midlerne fortsat kommer

hestesporten til gode.

Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling 2020.

Nyheder

Sponsorer