Generalforsamling d. 29. maj 2021

 

1) Valg af dirigent

- Anita Jensen
2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
- Året der er gået har budt på et år med Corona restriktioner, det har begrænset vores frie liv som vi altid har kendt det. Men Mette har en plan, som lover lys for enden af tunnelen!!!
I vores sport har det betydet at der ikke har været sociale arrangementer, som vi ellers havde planlagt det, der har heller ikke været løb med de store, eller hygge dage. Men med vaccinationer lige rundt om hjørnet er der håb.
Der kan siges meget om Corona restriktioner, men det har dog været muligt at lave løb efter genåbningen i foråret med en mindre pause ved årsskiftet.
Der er i forbindelse med løbsplanlægning, lavet et samarbejde på tværs af tre klubber Billund, Aarhus og Odense, der gør at hver bane laver ca. et arrangement hver måned, så der er mulighed for at køre løb flere gange på en måned med en kort rejsetid.
Det er vores håb at der på sigt igen, kan blive dage hvor vores børn deltager i løbsarrangementer, hvor der også vil være mulighed for at mærke suset fra de store heste når de løber ned af opløbsstrækningen.

 

- Jeppe Karlsen supplere formandens beretning med info omkring Klubmodul:
Klubmodul er en anden form for styrring og er en stor lettelse for kasseren da alt nu kan foregå et sted.
Der er stor ros til medlemmer der er blevet gode til at bruge det. Alt begyndelse er jo lidt besværligt men medlemmerne har været positive over for det nye system og vi tillader os at kalde det en forsigtig succes. Der vil løbende blive lagt flere og flere ting i klubmodul, så det er herfra alle aktiviteter styrres.

3) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

- Budgettet er gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.
- Afholdelse af løb går nogenlunde i 0 kr. med det det koster at afholde løb. Kontingenter kan derfor bruges til sociale arrangementer, hvilket også har været bestyrelsens mål da startgebyret blev hævet i starten af 2020
Sponsorer: Vi ønsker at dyrke dette, men har, pga. Corona, ikke kunnet bruge løbene i det forgangne år, da vi ønsker at sponsor har mulighed for at være tilstede til præmieoverrækkelse.
Vi har et pænt lager af pokaler og rosetter, disse er indkøbt i 2020
- Klubtøj, det ligger klar og afventer afslutning af Corona, så medlemmerne igen kan prøve og købe klubtøj. Udgiften til klubtøj har derfor været højere end indtægten, vi forventer dette vender i løbet af 2022.
- Klubbens beholdning er i 2021 på ca. 81.000 og egenkapital på ca. 126.000kr.
- Budget for 2021: Der er indkøbt kamera til optagelse af løb. Klubben kører fint rundt og der er styr på, at vi er klar til at køre videre.
4) Indkomne forslag
 - Tilføjelse af §13 i vedtægterne: Hvem tegner foreningen.
      Der er problematisk at alle skal underskrive hver gang der skal gives fuldmagt til ny kasser eller lignende, hvorfor vedtægtsændring ønskes:
      Hvis bestyrelsen består af syv personer tegnes foreningen af fire bestyrelsesmedlemmer. Hvis bestyrelsen består af fem personer tegnes       foreningen af 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer    hæfter heller ikke for disse forpligtelser. Vedtægtsændring er vedtaget af generalforsamlingen

- Ændring af §7 Mulighed for afholdelse af elektronisk generalforsamling.
Stk. 1: Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist digital.
Stk. 2. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen. Vedtægtsændring er vedtaget af generalforsamlingen.
5) Fastsættelse af kontingent – Fortsætter uændret. Vedtaget af generalforsamlingen.
6) Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter
- Kristian Friis stiller op til bestyrelsespost.
- Per Nielsen stiller op til bestyrelsespost. Fuldmagt v. Maja Skovsen
- Birgitte German Jensen stiller op til bestyrelsespost. Fuldmagt v. Peter Snedker
- Peter Hansen Snedker, villig til genvalg
- Jess Fauerskov Petersen, villig til genvalg
- Der er 4 pladser i bestyrelsen + en suppleant, hvorfor der er foretaget afstemning.
Anita og Marina valgt til stemmeoptæller. Stemmetallet fordelte sig som følger:
Per Nielsen, 9 stemmer – Indtræder i bestyrelsen
Peter Hansen Snedker, 8 stemmer – Fortsætter i bestyrelsen
Jess Fauerskov Petersen, 8 stemmer – Fortsætter i bestyrelsen
Birgitte German Jensen, 6 stemmer – Indtræder i bestyrelsen
Kristian Friis, 5 stemmer. - Indtræder som aktiv suppleant i bestyrelsen.
7) Valg af revisor
- Sanne Cordt er valgt.
8) Eventuelt
- Førstehjælp. Tilbud til klubbens medlemmer: Kristian Friis er førstehjælpsinstruktør og kan forestå hjerte/lunge redning og førstehjælp. Bestyrelsen hører mere om dette på førstkommende bestyrelsesmøde.
- Liva spørger til ungdomsbestyrelse – der står i vedtægterne at vi ønsker at oprette et ungdomsudvalg. Vedtægten blev tilføjet kort før coronas udbrud i DK, hvilket er årsagen til, at det endnu ikke er blevet til noget. Bestyrelsen drøfter punktet på førstkommende bestyrelsesmøde og invitere efterfølgende vores unge medlemmer til info møde.
- Hestetrailer – forslag om at den sættes til salg snarest muligt. Alle var enige om at det var en god ide og bestyrelsen arbejder videre med dette.
 

Tak for i dag ?

Da formanden ikke var tilstede, er referatet underskrevet af Næstformand og Dirigent
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram